Wandern im Heideland © www.best-of-wandern.de/ T.Bichler

Wandern im Heideland © www.best-of-wandern.de/ T.Bichler

Naturerlebnisse © W. Siesing

Naturerlebnisse © W. Siesing

Natur entdecken © Auwaldstation Leipzig

Natur entdecken © Auwaldstation Leipzig

Naturerlebnisse

Lehrpfade

Naturlehrpfad am Wachtelberg Wurzen © K.Lange
>> zu den Lehrpfaden

Pilzberatungsstellen

Pilze suchen © C.Hüller
>> zu den Pilzberatungsstellen

Naturzentren

Park Canitz © K.Lange
>> zu den Naturzentren